Regulamin

certyfikat

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu prowadzonego przez Sprzedającego

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

 • 1 Wymagania techniczne
 • 2 Definicje
 • 3 Zasady ogólne
 • 4 Składanie zamówień
 • 5 Koszty i termin wysyłki
 • 6 Płatności
 • 7 Odbiór towaru
 • 8 Odstąpienie od umowy
 • 9 Procedura reklamacji
 • 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • 11 Postanowienia końcowe

 

 

Sprzedającym jest :

 

KOORDYNACJA Mariusz Strzecha podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1977 z siedzibą ul. Wodna 13/21; 26-600 Radom zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 948-220-42-13; REGON: 141743401

Tel. 660-404464

 

 

Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:

 

– pod numerami telefonów: +48 660404464 ( pn-pt 8-16)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@koordynacja.com.pl

– korespondencyjnie

 

 • 1 Wymagania techniczne

 

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.

 

 • 2 Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – Kupującym w Serwisie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Serwis Internetowy  (Serwis, Sklep,  Sklep  Internetowy)  –  serwis za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem : www.uderzeniowa.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

 • 3 Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 • 4 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail, a następnie otrzyma potwierdzenie dostępności produktu w magazynie (potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest fakt VAT Pro Forma). W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
 5. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych billingowych oraz specyfikację zamówionego towaru.

 

 • 5 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej UPS bądź Pocztą Polską. Przesyłka dostarczona jest  zgodnie z terminem ustalanym każdorazowo indywidualnie, o którym Kupujący jest informowany droga mailową lub telefoniczną. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym  (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 5. Zgodnie z art. 543¹ Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

 • 6 Płatności

 

 1. Na sprzedany  Towar Sklep wystawia  Fakturę VAT lub paragon fiskalny zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta.
 2. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty na jeden z podanych niżej sposobów:
 3. a) przelewem na konto nr 77 1020 4317 0000 5802 0342 9875
 4. c) za pobraniem.

 

 • 7 Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium RP oraz cały ŚWIAT.
 2. Istnieje możliwość osobistego odebrania towaru w Radomiu przy ul Wodna 13/21.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki oraz zalecamy wypełnić protokół szkody dostępny u kuriera, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 • 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. [Termin na odstąpienie] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. ( Koszt transportu patrz punkt 6 )
 2. [Bieg terminu] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. [Forma odstąpienia] Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres korespondencyjny firmy przed jego upływem.
 3. [Zwrot zapłaty] Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się  za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( o ile nie zostało wcześniej dostarczone )

 

 • 9 Procedura reklamacji

 

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.
 5. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą emailową: info@koordynacja.com.pl ze Sprzedającym.

 

 

 • 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. .

 

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy stosuje Kodeks dobrych praktyk o którym jest mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Data opublikowania regulaminu 15.09.2015

 

WZÓR formularza ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Wzór FORMULARZA REKLAMACJI

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić

 

Kodeks dobrych praktyk w handlu internetowym

Przedsiębiorca / Sklep / Sprzedawca korzystając z niniejszego kodeksu zobowiązuje się przestrzegać w pełni jego postanowienia.  Implementacja kodeksu ma na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym firmy, czyli zarówno z klientami jak i innymi partnerami handlowymi.

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

 1.  [ DANE FIRMY ] Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji oraz niewprowadzanie Klienta w błąd. Sklep daje możliwość zapoznania się Klienta z nazwą firmy,  adresem siedziby firmy, informacją o tym, w jaki sposób i gdzie można się natychmiast skontaktować z firmą oraz w jaki sposób można się z nią bezpośrednio i skutecznie porozumieć, z uwzględnieniem telefonu, adresu e-mail, nazwą rejestru i numerem rejestracji firmy, jeżeli jest ona zarejestrowana w rejestrze handlowym lub innym rejestrze publicznym, numer identyfikacyjnym VAT określony w art. 22 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG zmienionej dyrektywą 98/80WE, jeżeli działalność firmy podlega podatkowi VAT, danymi identyfikacyjne i kontaktowe właściwego organu nadzorującego, jeżeli wykonywana działalność podlega koncesji, licencji lub autoryzacji.
 2. [ REKLAMACJE ] Sprzedawca internetowy wskaże jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. [ INFORMACJA O PRODUKTACH ] Sprzedawca internetowy informuje w sposób jednoznaczny o cechach oferowanych produktów ( opis, dane techniczne, nazwę produktu, zdjęcie, informacje o producencie lub importerze,  znaku zgodności.
 4. [ INFORMACJA O KOSZTACH ] Sprzedawca internetowy informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Sprzedawca internetowy informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności oraz ich ew. kosztach oraz o momencie pobierania opłaty.
 5. [ POCHODZENIE TOWARÓW ] Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży wyłącznie towarów legalnie wprowadzonych na rynek polski – posiadających wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia, certyfikaty. Sprzedawca gwarantuje, że towary pochodzą wyłącznie ze sprawdzonych i legalnych źródeł.
 6. [ PRAWA KONSUMENTA ] Poszanowanie praw konsumentów. Sklep przestrzega praw konsumenta oraz zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Sklep w sposób przejrzysty i zrozumiały informuje Klienta o przysługujących mu uprawnieniach w tym m.in. prawie do odstąpienia do umowy, prawie do złożenia reklamacji. Sprzedawca internetowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, Sprzedawca będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu jak najszybszego dostosowania swojej działalności do aktualnych przepisów.
 7. [ DANE OSOBOWE ] Sprzedawca internetowy informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Sprzedawca zapewnia także odpowiednie środki zabezpieczenia gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami (prawo wglądu, poprawienia, usunięcia danych).
 8. [ EDUKACJA PRACOWNIKÓW ] Sprzedawca zobowiązuje się do nieustannego szkolenia i podnoszenia wiedzy pracowników nie tylko w zakresie w ustawy o prawach konsumenta ale również w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk.
 9. [ POLUBOWANE ZAŁATWIANIE SPORÓW ] Sprzedawca będzie dążył w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązywanie wszelkich zaistniałych konfliktów.
 10. [ NIEZAMÓWIONA INFORMACJA HANDLOWA ] Sprzedawca nie wysyła informacji handlowych faksem lub e-mailem, jeżeli nie otrzymały uprzedniej i wyraźnej zgody adresata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM
ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort kızılay escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort